12.12.2017


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" (надалі – ПрАТ КС "ПАРУС", "емітент") (Код за ЄДРПОУ 02650630, Місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41) у відповідності до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 03.12.2013р. №2826, повідомляє про несвоєчасне розкриття особливої інформації емітента цінних паперів, а саме:

Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

(Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийняті 28.11.2017р.)

Причини, що призвели до несвоєчасного розкриття інформації:

Проведення реєстраційних дій пов'язаних зі зміною місцезнаходження ПрАТ КС "ПАРУС" шляхом перереєстрації на іншій території України поза межами території Автономної Республіки Крим, внесення відповідних змін у відомості про ПрАТ КС "ПАРУС", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та відкриття поточного рахунку ПрАТ КС "ПАРУС" у Банку, призвело до неможливості проходження процедури реєстрації у Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, як суб'єкт розкриття інформації, до моменту завершення всіх дій пов'язаних з перереєстрацією та своєчасно розмістити відповідну інформацію.

Особлива інформація емітента розкрита шляхом:

Розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів на веб-сайти http://www.stockmarket.gov.ua : 08.12.2017р.

Опублікування в офіційному друкованому виданні НКЦПФР бюлетені "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: №236 від 12.12.2017р.

Розміщення на власному веб-сайті http://www.parus.net.ua: 08.12.2017р.

Подання до Комісії: 12.12.2017р.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

Директор ________ Лобода Тетяна Михайлівна

(підпис) (ініціали та прізвище керівника)


М.П. 12.12.2017р.

08.12.2017

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КЛIНIЧНИЙ САНАТОРIЙ "ПАРУС"

2. Код за ЄДРПОУ

02650630

3. Місцезнаходження

01033, м. Київ, вул. Шота Руставелi, буд. 39/41

4. Міжміський код, телефон та факс

0674011835 немає

5. Електронна поштова адреса

parus@csd.net.ua

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://www.parus.net.ua

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну складу посадових осіб емітентаII. Текст повідомлення

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження Голови Наглядової ради - Суботи Миколи Васильовича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 7 останнiх рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження члена Наглядової ради - Саєнко Володимира Володимировича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 7 останнiх рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження члена Наглядової ради - Магеровського Вiталiя Павловича у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебував на посадi 7 останнiх рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження члена Наглядової ради - Казьмiной Надiї Василiвни у зв'язку з закiнченням строку повноважень. Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Перебувала на посадi 7 останнiх рокiв.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження Голови Ревiзiйної комiсiї - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням, у зв'язку з закiнченням строку повноважень.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження Члена Ревiзiйної комiсiї - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням, у зв'язку з закiнченням строку повноважень.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" припинено повнаваження Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТПРОЕКТ", яке представляє представник за дорученням (розмiр пакета акцiй, що належить ТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ" 24,9%), у зв'язку з закiнченням строку повноважень.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" продовжено повнаваження Директора - Лободи Тетяни Михайлiвни, строком на три роки. Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Протягом останнiх п'яти рокiв займала посаду Директора ПрАТ КС "ПАРУС".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" строком на три роки, обрано Голову Наглядової ради - Суботу Миколу Васильовича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПАРУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Останнi п'ять рокiв перебував на посадi Голови Правлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", Голови Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС", Голови Наглядової ради ПрАТ «Санаторiй "30 рокiв Жовтня», Голови Наглядової ради ПрАТ «Приазовкурорт», Голови Наглядової ради ПрАТ «Миргородкурорт».

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Саєнка Володимира Володимировича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПАРУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв: заступник голови Федерацiї професiйних спiлок України, радник Голови Федерацiї професiйних спiлок України, член Наглядової ради ПрАТ "Санаторiй "30 рокiв Жовтня", члена Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Троценка Олександра Миколайовича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПАРУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв: заступник голови Правлiння з економiчних питань - головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", начальник фiнансово-бюджетного управлiння-головний бухгалтер ПрАТ "Укрпрофоздоровниця", заступник начальника управлiння адмiнiстрування єдиного реєстру громадян Державної спецiалiзованої фiнансової установи Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву, начальник контрольно-ревiзiйного вiддiлу служби монiторингу, внутрiшнього контролю та комунiкацiй Державної спецiалiзованої фiнансової установи Державного фонду сприяння молодiжному житловому будiвництву.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Мусiєнко-Боровика Юрiя Олександровича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПАРУС" - Приватного акцiонерного товариства лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%). Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Попереднi посади, якi займав протягом останнiх пяти рокiв: начальник вiддiлу капiтального будiвництва ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник вiддiлу капiтального будiвництва управлiння майном, iнвестицiями та капiтальним будiвництвом ПрАТ “Укрпрофоздоровниця”, начальник експлуатацiйно-обслуговуючого вiддiлу адмiнiстративно-господарського управлiння ПрАТ "Укрпрофоздоровниця".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС" строком на три роки, обрано Члена Наглядової ради - Магеровського Вiталiя Павловича, який є представником акцiонера ПрАТ КС "ПАРУС" - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТПРОЕКТ" (розмiр пакета акцiй, що належитьТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ" 24,9%). Не надано згоди фiзiчної особи на розкриття паспортних даних. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента. Останнi п'ять рокiв перебував на посадi Заступника Генерального директора ТОВ "УКРКУРОРТСЕРВIС", члена наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС".

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС", строком на три роки обрано Голову Ревiзiйної комiсiї - Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС", строком на три роки обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - Приватне акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв профспiлок України "Укрпрофоздоровниця" (розмiр пакета акцiй, що належить ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" 75,1%), яке представляє представник за дорученням.

28.11.2017р. позачерговими Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ КС "ПАРУС", строком на три роки обрано Члена Ревiзiйної комiсiї - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "IНВЕСТПРОЕКТ" (розмiр пакета акцiй, що належить ТОВ "IНВЕСТПРОЕКТ" 24,9%), яке представляє представник за дорученням.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Лобода Тетяна Михайлiвна

Директор

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)М.П.


08.12.2017

(дата)10.2017


Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС"

(ідентифікаційний код юридичної особи: 02650630, місцезнаходження юридичної особи: 98664, Україна,

Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Гаспра, Алупкінське шосе, 4)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТПРОЕКТ» як акціонер, який є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС", повідомляє, що відповідно до ст.47 Закону України “Про акціонерні товариства” на вимогу акціонера, який є власником 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства, відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС" (надалі – Товариство, ПрАТ КС "ПАРУС") "28" листопада 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41, к. 501.

Початок реєстрації акціонерів для участі у позачергових загальних зборах акціонерів "28" листопада 2017 року о 10 годині 30 хвилин, закінчення о 10 годині 55 хвилин за місцем проведення зборів.

Для участі у позачергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах - станом на 24 годину "22" листопада 2017р.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС”. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів до Депозитарної установи.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС”.

3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ КС “ПАРУС”.

5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ПАРУС” в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважена підписати Статут ПрАТ КС “ПАРУС” та вчинити всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту.

6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”.

7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”.

8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

9. Про обрання директора ПрАТ КС “ПАРУС”, затвердження умов контракту з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором.

10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ КС “ПАРУС”.

11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ КС “ПАРУС”.

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів розміщена на власному веб – сайті Товариства: www.parus.net.ua .

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів до дня проведення позачергових загальних зборів, акціонери Товариства та/або їх представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин за адресою: 01021, м. Київ, вул. Шовковична, 11/1, к.16, довідки за телефоном: (044) 2876062, а в день проведення позачергових загальних зборів – також у місці їх проведення.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) – Магеровський Віталій Павлович.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС” надсилати до 07 листопада 2017 року включно у письмовому вигляді за адресою: 01021, м. Київ, вул. Шовковична, 11/1, к.16.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Директор ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" О.М. ОстапенкоПроекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ "ПАРУС":

1. Обрання членів лічильної комісії позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС”. Затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів до Депозитарної установи.

Проект рішення по першому питанню порядку денного: "Передати повноваження лічильної комісії позачергових загальних зборів ПрАТ КС “ПАРУС”, які відбуваються 28.11.2017р., депозитарній установі ТОВ "Таврійські цінні папери". Затвердити Договір про інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства між ТОВ "Інвестпроект" та ТОВ "Таврійські цінні папери" в частині виконання ТОВ "Таврійські цінні папери" функцій лічильної комісії на позачергових загальних зборах ПрАТ КС “ПАРУС”, які відбуваються 28.11.2017р."


2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС”.

Проект рішення по другому питанню порядку денного: "Затвердити рішення Директора ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" щодо порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС” від 25.10.2017р. № 02/10, яке складається: бюлетені для голосування та для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису директора ТОВ "ІНВЕСТПРЕКТ" та печатки ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" у правому верхньому куті на кожній сторінці бюлетеня. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується головою Лічильної комісії."


3. Обрання голови та секретаря позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС”. Порядок проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення по третьому питанню порядку денного: "Обрати головою позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС” Суботу Миколу Васильовича, секретарем позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС” Магеровського Віталія Павловича. Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів:

- для оголошення інформації з питань порядку денного позачергових Загальних зборів ПрАТ КС “ПАРУС” доповідачам виділити до 10 хв. (на кожне питання);

- для відповідей на запитання доповідачам виділити до 3 хв.;

- для голосування з питань порядку денного акціонерам та/або їх представникам та підрахунку голосів акціонерів з питань порядку денного лічильній комісії виділити до 5 хв.;

- роботу позачергових Загальних зборів організувати без перерви;

- фіксацію ходу позачергових Загальних зборів технічними засобами не здійснювати;

- засоби масової інформації на позачергові Загальні збори не допускати;

- для виступів на позачергових Загальних зборах слово надавати лише акціонерам ПрАТ КС “ПАРУС” або їх уповноваженим представникам, посадовим особам Товариства, працівникам Товариства та членам робочих органів позачергових Загальних зборів;

- усі питання та/або пропозиції з питань порядку денного позачергових Загальних зборів надавати виключно у письмовому вигляді секретарю позачергових Загальних зборів через членів реєстраційної або лічильної комісії до початку голосування з відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає відповідне питання та/або пропозицію;

- з процедурних  питань та питань, що буде необхідно вирішити для належного розгляду питань порядку денного Загальних зборів голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування затвердженого зразка, які були видані учасникам позачергових Загальних зборів – власникам голосуючих акцій під час їх реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах;

- одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування."


4. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження ПрАТ КС “ПАРУС”.

Проект рішення по четвертому питанню порядку денного: "Затвердити місцезнаходження ПрАТ КС "ПАРУС" за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 39/41."


5. Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ “ПАРУС” в новій редакції. Обрання особи, яка уповноважена підписати Статут ПрАТ КС “ПАРУС” та вчинити всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту.

Проект рішення по п'ятому питанню порядку денного: "Внести та затвердити зміни та доповнення до Статуту ПрАТ КС "ПАРУС", шляхом викладення статуту в новій редакції, що додається. Уповноважити голову позачергових Загальних зборів акціонерів підписати Статут ПрАТ КС "ПАРУС" в новій редакції в присутності нотаріуса від імені його акціонерів. Доручити директору ПрАТ КС “Парус” вчинити всі дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту ПрАТ КС "ПАРУС" у новій редакції з відповідним внесенням змін у відомості про ПрАТ КС "ПАРУС", які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або видати довіреність уповноваженій особі Магеровському Віталію Павловичу на проведення реєстрації статуту ПрАТ КС "ПАРУС".


6. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”.

Проект рішення по шостому питанню порядку денного: "Припинити повноваження членів Наглядової ради ПрАТ КС "ПАРУС" у повному складі у зв’язку із закінченням строку повноважень: Субота Микола Васильович, Саєнко Володимир Володимирович, Магеровський Віталій Павлович, Казьміна Надія Василівна. Припинити повноваження голови Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПАРУС» – Суботи Миколи Васильовича.


7. Встановлення кількісного складу Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”.

Проект рішення по сьомому питанню порядку денного: "Встановити кількісний склад Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС” у кількості 3 (трьох) фізичних осіб".


8. Обрання голови та членів Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”. Затвердження умов цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

Проект рішення по восьмому питанню порядку денного: "Обрати членами Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС”3 фізичні особи строком на 3 роки до переобрання: Суботу Миколу Васильовича, який є представником акціонера ПрАТ КС “Парус” – Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (розмір пакета акцій, що належить ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” - 75,1%; розмір пакета акцій, що належить Суботі М.В. - 0%); Саєнка Володимира Володимировича, який є представником акціонера ПрАТ КС “Парус” – Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця” (розмір пакета акцій, що належить ПрАТ “Укрпрофоздоровниця” - 75,1%; розмір пакета акцій, що належить Саєнку В.В. - 0%); Магеровського Віталія Павловича, який є представником акціонера ПрАТ КС “Парус” – Товариства з обмеженою відповідальністю “Інвестпроект” (розмір пакета акцій, що належить ТОВ “Інвестпроект” - 24,9%; розмір пакета акцій, що належить Магеровському В.П. - 0%). Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами обраної Наглядової ради Товариства, в редакції, що додається. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Наглядової ради Товариства. Укласти договір з членом Наглядової ради ПрАТ КС “Парус” на безоплатній основі. Обрати головою Наглядової ради ПрАТ КС “ПАРУС” Суботу Миколу Васильовича. Доручити директору ПрАТ КС “Парус” вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону. "9. Про обрання директора ПрАТ КС “ПАРУС”, затвердження умов контракту з ним, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з директором.

Проект рішення по дев'ятому питанню порядку денного: "Обрати директором ПрАТ КС "ПАРУС" Лободу Тетяну Михайлівну строком на 3 (три) роки. Укласти з Лободою Т.М. Контракт на посаду директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПАРУС» строком дії 3 роки. Затвердити умови контракту, що укладається з директором ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПАРУС» (додається). Уповноважити голову позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ КС “ПАРУС” підписати контракт з директором."


10. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПрАТ КС “ПАРУС”.

Проект рішення по десятому питанню порядку денного: "Припинити повноваження членів Ревізійної комісії ПрАТ КС "ПАРУС" у повному складі у зв’язку із закінченням строку повноважень: 1. Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням; 2. Приватне акціонерне товариство лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням; 3. Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНВЕСТПРОЕКТ”, яке представляє представник за дорученням. Припинити повноваження голови Ревізійної комісії ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КЛІНІЧНИЙ САНАТОРІЙ «ПАРУС» – Приватного акціонерного товариства лікувально-оздоровчих закладів профспілок України “Укрпрофоздоровниця”, яке представляє представник за дорученням. "


11. Про обрання голови та членів Ревізійної комісії ПрАТ КС “ПАРУС”.

Проект рішення по одинадцятому питанню порядку денного: "Кумулятивне голосування".


12. Затвердження умов цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення по дванадцятому питанню порядку денного: "Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами обраної Ревізійної комісії Товариства, в редакції, що додається. Уповноважити директора Товариства підписати від імені Товариства договори з членами Ревізійної комісії Товариства. Укласти цивільно-правовий договір з членом Ревізійної комісії Товариства на безоплатній основі.

Доручити директору ПрАТ КС “Парус” вжити заходів для подання (оприлюднення) особливої інформації у зв'язку із зміною у складі посадових осіб Товариства відповідно до вимог закону."


Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, яка міститься у повідомлені, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом.


Директор ТОВ "ІНВЕСТПРОЕКТ" О.М. Остапенко